Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku

 • Generalny wykonawca: Budrex-Kobi Sp. z o.o.- Lider Konsorcjum, PDM „MAKSBUD” Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
 • Termin wykonania: 03.06.2011 - 05.10.2011

  

Zakres robót:

 • Roboty drogowe;
  • usunięcie drzew i krzewów;
  • zdjęcie humusu;
  • wyburzenie obiektów inżynierskich (cięcie i rozbijanie elementów żelbetowych);
  • rozbiórki elementów dróg i ulic;
  • roboty ziemne (wykonanie wykopów i nasypów);
  • wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczaniem;
  • wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie;
  • roboty bitumiczne (oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ułożenie podbudowy, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych, warstwy ścieralnej z mieszanek mastyksowo – grysowych);
  • ułożenie krawężnika betonowego 20x30cm, chodnika z kostki brukowej gr. 8cm, obrzeża betonowego 8x30cm;
  • umocnienie skarp i rowów na dojazdach;
  • wykonanie oznakowania poziomego;
 • Roboty mostowe;
  • wzmocnienie podłoża fundamentów (wbijanie ścianek szczelnych, betonowanie podbetonu B20;
  • wykonanie ław fundamentowych (roboty zbrojarskie, roboty betonowe);
  • wykonanie izolacji bitumicznej na zimno;
  • montaż ustroju nośnego rurowego z blachy falistej stalowej;
  • ułożenie geowłókniny polipropylenowej oraz geomembrany;
  • ułożenie drenażu z rur drenarskich;
  • formowanie nasypów;
  • wykonanie zabezpieczenia dylatacji ław fundamentowych;
  • ustawienie barier ochronnych stalowych;
  • wykonanie schodów na skarpach (wykonanie schodów prefabrykowanych, balustrady stalowej, malowanie konstrukcji stalowej balustrad);
  • umocnienie skarp nasypu;
  • zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych;
  • regulacja koryta cieku